Hotel Toruń na samej starówce.

W literaturze i encyklopediach hotel Toruń jest z zasady definiowany jako budynek mieszkalny przeznaczony i przystosowany do czasowego pobytu gości. Oczywiście definicję można rozbudowywać, uzupełniać, rozszerzać, tak jak rozszerza się i rozbudowuje zakres usług oferowanych przez hotele o gastronomię, rekreację, wypoczynek, sport, usługi osobiste (kosmetyczne, fryzjerskie), handel, obsługę ruchu turystycznego, organizację narad, szkoleń, obsługę zjazdów itd. Rozszerzając definicję zgodnie z ustawą hotel to obiekt hotelarski zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej, dysponujący co najmniej 10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Obiekt taki świadczy szeroki zakres usług związanych z pobytem gości. Każdy hotel musi świadczyć usługi gastronomiczne. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa – pięć gwiazdek, najniższa –jedna gwiazdka.

Hotel Toruń.

hotel Toruń

Hotel ul. Małe Garbary 10

Hotel Toruń

Hotel ul.Szewska 13

Spośród definicji hotelu spotykanych w literaturze polskiej godzi się przytoczyć najczęściej powtarzaną sformułowaną przez, nieżyjącą już, znakomitą specjalistkę Grażynę Konsewicz: “Hotelarstwo to społecznie zorganizowana działalność usługowa polegająca na udzielaniu gościnności przyjezdnym. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, pożywienia, noclegu, higieny, opieki nad zdrowiem i mieniem, rozrywek kulturalnych, łączności z otoczeniem. Hotelarstwo jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej. Jest to także zawód polegający na świadczeniu usług udzielania gościny.”

Mimo upływu lat i zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, sformułowania te są niewątpliwie nadal aktualne.

Hotel Toruń jako placówka.

Nasz obiekt jako przedsiębiorstwo usługowe pracujące 24 godziny na dobę. Jesteśmy technicznie i funkcjonalnie stale przygotowani do przyjęcia gości i świadczenia usług. Nasi pracownicy pozostają na stanowiskach pracy w stałej gotowości do obsługi gości. Z troską o naszych klientów podtrzymujemy dobre tradycje hotelarskie, przez co gwarantujemy:

  • poziomi i kulturę obsługi,
  • atmosferę panującej w hotelu,
  • stosunek do gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu i zabezpieczenie interesów gości hotelowych.

Usługi hotelarskie w myśl ustawy o usługach turystycznych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku to:

Wymieniona ustawa stanowi, że usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

  • wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany,
  • wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

Ustawodawca dopuszcza świadczenie usług hotelarskich również w innych obiektach, pod warunkiem, że obiekty te:

  • spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia określone przez właściwego ministra do spraw turystyki,
  • spełniają wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami (art. 35 ust. 2).

Pod pojęciem „innych obiektów” mogących świadczyć usługi hotelarskie ustawodawca rozumie niewątpliwie: ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, domki turystyczne, ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, kwatery agroturystyczne, zakłady uzdrowiskowe, ewentualnie inne obiekty wykorzystywane dla turystyki, zaliczane w oficjalnej sprawozdawczości GUS do „obiektów noclegowych turystyki”.

Zapraszamy!

Suknie ślubne Toruń